Registreren en laadpas aanvragen

Privacy Verklaring

Algemeen

Hierbij treft u de privacyverklaring van ElectraClear aan. U wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen voordat u verder gaat op deze website.

ElectraClear installeert en beheert elektrische laadoplossingen. ElectraClear is gevestigd aan Kanaalstraat 1B, Zandhoven in België. ElectraClear is per e-mail te bereiken via supportbe@electraclear.com of telefonisch via +32 2 466 37 72.

ElectraClear is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe ElectraClear omgaat met uw persoonsgegevens. ElectraClear hecht veel waarde aan een goede beveiliging van uw persoonsgegevens en wil u zo goed mogelijk hierover informeren. In deze privacyverklaring is aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens van u worden verwerkt en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens vermeldt deze privacyverklaring op welke wettelijke grondslag de persoonsgegevens worden verwerkt en op welke wijze u uw rechten kan uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens.

ElectraClear behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De aanpassing kan nodig zijn vanwege nieuwe verwerkingen of om aan de wet te voldoen. ElectraClear adviseert u daarom deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

ElectraClear verwerkt uw persoonsgegevens doordat u deze website bezoekt, gebruikt maakt van het contactformulier, u of uw werkgever gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan haar verstrekt. ElectraClear verwerkt alleen persoonsgegevens als daarvoor een geldige grondslag is. De grondslag voor de verwerking is in de tekst onderstreept.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ElectraClear mogelijk van u verwerkt:

  • voor- en achternaam;
  • adres en woonplaats;
  • (zakelijk)telefoonnummer;
  • (zakelijk)e-mailadres;
  • bedrijfsnaam;
  • uw functie als contactpersoon bij een zakelijke (voor)overeenkomst;
  • locatiegegevens;
  • IP-adres;
  • gegevens over uw device en internetbrowser;

 

overige (persoons)gegevens die u actief verstrekt via het contactformulier, e-mail of bij telefonisch contact met ElectraClear óf in het kader van een met ElectraClear aangegane overeenkomst.

ElectraClear heeft niet de intentie om gegevens te verwerken van kinderen jonger dan 16 jaar zonder toestemming van de wettelijk vertegenwoordiger(s). Mocht u constateren dat ElectraClear wél gegevens verwerkt van kinderen jonger dan 16 jaar zonder geldige toestemming, dan verzoeken wij u dit aan ons te melden zodat we die verwerking kunnen beëindigen.

Soorten, doelen, rechtsgronden en termijn van verwerking van persoonsgegevens

In de eerste plaats worden uw naam en e-mailadres in combinatie met de inhoud van uw bericht met uw toestemming verwerkt als u het contactformulier op de website invult, of via e-mail of telefoon contact met ElectraClear opneemt. Het verwerken/bewaren van deze persoonsgegevens is nodig om contact met u op te kunnen nemen naar aanleiding van uw vraag of om u een offerte te kunnen aanbieden.

Als er geen overeenkomst ontstaat met ElectraClear, dan worden uw persoonsgegevens na drie (3) jaar verwijderd. ElectraClear gebruikt uw contactgegevens om u te kunnen informeren over heer producten. Natuurlijk mag u ElectraClear ook vragen om uw gegevens te verwijderen als u hier geen prijs op stelt. Zie hiervoor de paragraaf Uw privacyrechten.

Bij het aangaan van een overeenkomst met ElectraClear worden persoonsgegevens verwerkt die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst met u of de onderneming namens wie u contact met ElectraClear onderhoudt. Deze gegevens kunnen NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres, gegevens van u als contactpersoon en aanvullende gegevens zijn, die noodzakelijk zijn om de overeenkomst af te sluiten en uit te voeren. Het niet verstrekken van noodzakelijke gegevens kan tot gevolg hebben dat er geen overeenkomst met ElectraClear kan worden afgesloten. Deze gegevens worden na afhandeling van de opdracht nog minimaal zeven (7) jaar in de bedrijfsadministratie bewaard, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of op grond van wetgeving een andere periode geldt.

Met uw toestemming kunnen foto’s van u, in verband met een voor u of uw onderneming uitgevoerde opdracht, op de website van ElectraClear worden gepubliceerd. U mag ElectraClear natuurlijk altijd vragen om deze te verwijderen. Zie hiervoor de paragraaf Uw privacyrechten.

ElectraClear verwerkt ook persoonsgegevens waartoe zij wettelijk verplicht is op grond van de belastingwetgeving. Dit betreft onder andere contracten of overeenkomsten, facturen, bankafschriften, correspondentie enz. Deze gegevens worden zeven (7) jaar in de bedrijfsadministratie bewaard.

Doorgifte aan verwerkers en derden

Sommige persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven die door ElectraClear zijn ingeschakeld om de overeenkomst uit te voeren. Dat kan noodzakelijk zijn voor het afleveren van materialen en/of voor het uitvoeren van de installatie in opdracht van ElectraClear. Deze bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor de verwerking van uw adres- of contactgegevens.

ElectraClear kan ook gegevens van u door externen laten verwerken. Zulke bedrijven worden ook wel ‘verwerkers’ of sub-verwerkers genoemd. Dit kan aan de orde zijn bij bijvoorbeeld Outlook, MS365, cloudopslag of boekhouding. Deze (sub-)verwerkers zijn gevestigd binnen de Europees Economische Ruimte (EER). ElectraClear sluit met deze (sub-)verwerkers een verwerkersovereenkomst af die voldoet aan de voorwaarden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, zodat de verwerking van uw persoonsgegevens op een rechtmatige wijze binnen de EER plaatsvindt. ElectraClear blijft verantwoordelijk voor de verwerkingen die uitgevoerd worden door deze bedrijven.

Uw persoonsgegevens worden verder nog met derden, niet zijnde door ElectraClear ingeschakelde verwerkers, gedeeld als ElectraClear op grond van een wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties. Dit kan bijvoorbeeld de Belastingdienst zijn of opsporingsinstanties.

Beveiliging

ElectraClear heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens versleuteld via een beveiligde verbinding verstuurd worden. Er worden frequent back-ups gemaakt van de digitale gegevens. De medewerkers van ElectraClear hebben uitsluitend toegang tot functioneel gerelateerde persoonsgegevens. De medewerkers zijn geïnstrueerd in het veilig verwerken van deze gegevens. De verwerkingen vinden plaats binnen de EER. Met (sub-)verwerkers wordt een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Datalekken

Waar gewerkt wordt kunnen fouten worden gemaakt. ElectraClear zal adequaat reageren op een ontdekt datalek. Afhankelijk van de soort gegevens, de mogelijke risico’s voor de betrokkene(n) en het aantal betrokkenen, zal ElectraClear de betrokkene(n) informeren. Daarnaast zal ElectraClear, op grond van deze afwegingen, bepalen of het datalek gemeld wordt bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies

ElectraClear maakt gebruik van cookies. Sommige cookies zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van de website. Voor andere cookies wordt uw toestemming gevraagd voordat u verder gaat op onze website. ElectraClear maakt gebruik van de volgende cookies:

Functionele cookies: Dit zijn cookies met een puur technische functionaliteit en zijn noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de website naar behoren werkt. Deze cookies kunnen niet worden geweigerd. Ze worden maximaal een dag bewaard.

Analytische cookies: Deze cookies van derden worden geplaatst om het gebruik van onze website te analyseren. ElectraClear ontvangt hiervan uitsluitend geanonimiseerde rapportages.

Preferente cookies: Deze cookies onthouden uw voorkeuren tijdens de sessie. Deze dienen voor uw gemak. Deze cookies worden gedurende de sessie gebruikt en worden tot maximaal een dag bewaard.

Marketingcookies: Deze cookies worden door een derde partij geplaatst. Met deze cookies wordt uw surf- en klikgedrag gevolgd. De cookies worden gebruikt om u van gepersonaliseerde aanbiedingen te kunnen voorzien. De vervalperiode van de verschillende marketingcookies loopt uiteen van de sessie tot maximaal een jaar.

Behalve dat u voorafgaand om toestemming wordt gevraagd voor het plaatsen van cookies, kunt u ook in de instellingen van uw browser het plaatsen van cookies blokkeren. ElectraClear kan dan echter geen optimale gebruikerse rvaring van de website garanderen. Eventuele geplaatste cookies kunt u via de instellingen van uw browser achteraf weer verwijderen.

Links naar andere website(s)

Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere websites die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van ElectraClear. Indien u door het klikken op een link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van de desbetreffende website. ElectraClear is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor die website, de privacyverklaring op die website of de verwerking van uw persoonsgegevens door de organisatie achter die website. ElectraClear raadt u aan om de privacyverklaring goed door te lezen, voordat u verder gaat op de betreffende website.

Uw privacyrechten

Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd overeenkomstig de termijnen die in deze verklaring zijn genoemd.

Een door u gegeven toestemming kan te allen tijde weer door u worden ingetrokken. Het intrekken van toestemming heeft geen gevolgen voor de reeds verwerkte persoonsgegevens van voor het moment van intrekking, maar mogelijk wel voor de verdere uitvoering van uw eventuele overeenkomst met ElectraClear.

U hebt recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens. Een uitleg van deze rechten volgt hieronder. Een verzoek ten aanzien van deze rechten kunt u doen via supportnl@electraclear.com

ElectraClear zal de ontvangst van uw verzoek bevestigen en binnen vier (4) weken inhoudelijk op uw verzoek reageren. Om te controleren of het verzoek rechtmatig is, zullen wij u wel altijd vragen om uzelf te identificeren voordat u hiervan gebruik kunt maken. Hiervoor zal ElectraClear, bij voorkeur telefonisch, contact met u opnemen om vervolgens aan de hand van een aantal specifieke vragen te controleren of uw verzoek rechtmatig is. Mocht de rechtmatigheid niet op deze wijze kunnen worden vastgesteld, dan kan ElectraClear u vragen om zich persoonlijk te melden.

inzage

Het recht op inzage geldt alleen ten aanzien van uw gegevens. Als door uw inzage de privacy van een andere persoon dreigt te worden geschonden, zullen de persoonsgegevens van deze andere persoon worden verwijderd of onleesbaar gemaakt. U ontvangt daarna een digitale kopie van uw gegevens.

rectificatie of aanvulling

Als u meent dat uw gegevens niet kloppen of onvolledig zijn dan kunt u verzoeken deze aan te passen of aan te vullen.

verwijdering

U kunt verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als u van mening bent dat deze langer bewaard worden dan noodzakelijk is. Als er geen grondslag is om uw gegevens toch te bewaren, dan zullen deze worden verwijderd. Het verwijderen kan eventueel wél tot

gevolg hebben dat een eventuele overeenkomst met ElectraClear niet (meer) goed kan worden uitgevoerd.

beperking of beëindiging van de verwerking

U kunt verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of te beëindigen. Dit kan nodig zijn ingeval van een rechtsvordering of als u van mening bent dat uw gegevens onrechtmatig door ElectraClear worden verwerkt.

geen profilering

ElectraClear gebruikt uw gegevens niet voor geautomatiseerde profilering.

klachten

Indien u een klacht wilt indienen over het verwerken van uw persoonsgegevens door ElectraClear, dan kunt u dit melden door een mail te sturen met een omschrijving van uw klacht naar supportnl@electraclear.com

ElectraClear zal zich inspannen om uw klacht zo goed mogelijk te behandelen. U kunt uw klacht ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Wilt u meer informatie hoe u dit moet aanpakken, klikt u dan hier.

Responsible disclosure

Mocht u, ondanks de zorgvuldigheid waarmee ElectraClear persoonsgegevens verwerkt, ontdekken dat dit niet correct plaatsvindt, dan verzoekt ElectraClear u dit per omgaande te melden via supportnl@electraclear.com

ElectraClear zal u, tenzij er sprake is van het opzettelijk pogen tot hacken of een ander misdrijf, vrijwaren van juridische gevolgen.

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Neem contact met ons op en dan bespreken
we wat wij voor je kunnen betekenen!

Beveiligde connectie
Flexibel aansturingsplatform
Afhandeling betalingstransacties
Transparante dienstverlening